SFF

SFFs stadgar

1§ Sveriges Fanzineförening (SFF) har till ändamål att främja fanzineutgivningen i Sverige.

2§ Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

3§ Styrelsens sammansättning fastställs av årsmötet. Posterna som ordförande och kassör ska dock alltid ingå.

4§ Ordförande och kassör är firmatecknare.

5§ Styrelsen sammankallas av ordföranden eller en majoritet av styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut per post eller telefon är giltiga när alla ledamöter i styrelsen fått sig förelagda frågan.

6§ Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse utsänds till medlemmarna minst 7 dagar i förväg.

7§ Allmänt föreningsmöte hålls när styrelsen anser det erforderligt eller då minst tio medlemmar hos styrelsen begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera enskilda ärenden. Kallelse ska utsändas till medlemmarna minst 7 dagar i förväg.

8§ För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, av vilka det ena är årsmötet. Vid beslut om upplösning ska även fastställas hur tillgångarna ska disponeras.


SFF - SFFs historia - Stadgar - Om fanzine - Om SFF-bulletin - SFF-pollen


Ordförande: Linnéa Anglemark <nea[at]nea[punkt]pp[punkt]se>
Kassör och vävansvarig: Karl-Johan Norén <kjn@postladan.se>
Plusgirokonto: 435 54 28-6 (betalningsmottagare SFF)